Politika zasebnosti

Izjava o obdelavi osebnih podatkov po z. št. 101/2000 Ur.l. ČR, kot je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu: ZVOP) in pouk posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki (v nadaljnjem besedilu: Izjava)

1. Upravljavec osebnih podatkov

Družba SINCLAIR Global Group s.r.o., s sedežem Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, MŠ: 15528383, vpisana v sodni register pri OS Brno, v oddelku C, vložku št. 788, kot upravljavec podatkov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec podatkov) vas s tem v skladu z 11. čl. ZVOP obvešča o obdelavi vaših osebnih podatkov in o vaših pravicah.

2. Namen obdelave osebnih podatkov

a) nameni, ki jih vsebuje soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
b) pogajanja o pogodbenem razmerju
c) izpolnjevanje pogodbe
d) zagotavljanje podpore za prodajo blaga, vključno s marketinškimi metodami
e) varstvo življenjsko pomembnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
f) zaščita pravic upravljavca, prejemnika ali drugih zadevnih oseb (npr. izterjava terjatev upravljavca)
g) zaščita premoženja, varnost in zdravje pri delu, požarna zaščita
h) arhiviranje, ki se vodi na podlagi zakona
i) ponujanje poslov ali storitev
j) oblikovanje notranjih podatkovnih baz, analiz, napovedi in statistike
k) postopki dedovanja po pripadajočih pravnih predpisih
l) natečaji za prosta delovna mesta
m) izpolnjevanje zakonskih obveznosti s strani upravljavca
Dajanje osebnih podatkov je neobvezno, razen če pravni predpis določa drugače.

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

a) kupci (stranke) upravljavca
b) zaposleni in člani upravljavca
c) prevozniki
d) ponudniki storitev
e) obiskovalci idr. osebe, ki se gibljejo v prostorih upravljavca, ki jih spremljajo nadzorne kamere
f) druge osebe, ki so v pogodbenem razmerju z upravljavcem
g) iskalci zaposlitve

4. Kategorije osebnih podatkov, ki so predmet obdelave

a) naslov in identifikacijski podatki, ki služijo za nedvoumno in nezamenljivo identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (npr. ime, priimek, naziv, event. enotna matična številka občana, datum rojstva, stalni naslov, MŠ, ID št. za DDV) in podatki, ki omogočajo kontakt s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (kontaktni podatki – npr. kontaktni naslov, telefonska številka, številka faksa, e- naslov idr. podobne informacije)
b) opisni podatki (npr. bančni podatki, video posnetek iz nadzornih kamer)
c) drugi podatki, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe
d) podatki, ki so dani izven okvira ustreznih zakonov in ki se obdelujejo v okviru dodeljenega soglasja s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (obdelava fotografij, uporaba oseb. podatkov z namenom razvijanja človeških virov, vzorci podpisov, fotokopije osebnih dokumentov z namenom identifikacije udeleženca posla, menice ter garancijske izjave z osebnimi podatki,

5. Viri osebnih podatkov

a) neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
b) trgovci na debelo
c) distributerji
d) nadzorne kamere
e) javno dostopni registri, seznami in evidence (npr. sodni/poslovni register, obrtni register, register nepremičnin, javni telefonski imenik ipd.)
f) B2B portal, s2p.sinclair-solutions.com

6. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo v obsegu, v kakršnem jih je določen posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal upravljavcu, in sicer v zvezi s sklenitvijo pogodbenega ali drugega pravnega razmerja z upravljavcem, ali ki jih je upravljavec zbral drugače ter jih obdeluje v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi ali za izpolnjevanje upravljavčevih zakonskih obveznosti.

7. Način obdelave in varovanja osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov opravlja upravljavec. Obdelavo opravljajo v njegovih poslovnih prostorih, podružnicah in sedežu posamezni pooblaščeni delavci upravljavca, event. obdelovalec. Obdelava poteka s pomočjo računalniške tehnologije, po potrebi tudi ročno v primeru osebnih podatkov v papirni obliki ob upoštevanju vseh varnostnih načel za upravljanje z osebnimi podatki in obdelavo le-teh. V ta namen je upravljavec sprejel tehnično-organizacijske ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov, zlasti ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega ali naključnega dostopa do osebnih podatkov, njihovega spreminjanja, uničenja ali izgube, nepooblaščenih prenosov za njihovo nepooblaščeno obdelavo, kot tudi druge zlorabe osebnih podatkov. Vsi subjekti, ki se jim lahko omogoči dostop do osebnih podatkov, spoštujejo pravico posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do zasebnosti ter so dolžni postopati po veljavnih pravnih predpisih, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov.

8. Kategorije prejemnikov osebnih podatkov

a) trgovci na debelo (v skladu z ustreznimi pogodbami)
b) finančne institucije
c) javne ustanove
d) obdelovalec
e) pogodbeni partnerji, ki zagotavljajo natečaje za prosta delovna mesta
f) državni idr. organi pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, določenih z ustreznimi pravnimi predpisi
g) morebitni drugi prejemniki – skladno s soglasjem, ki ga je dodelil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (npr. predaja oseb. podatkov v tujino – države EU)

9. Čas obdelave osebnih podatkov

V skladu z roki, navedenimi v ustreznih pogodbah, v pravilniku o upravljanju in uničevanju dokumentov ali v ustreznih pravnih predpisih. To je čas, ki je neobhodno potreben za zagotovitev pravic in obveznosti, ki izhajajo tako iz obveznostnega razmerja, kakor tudi iz ustreznih pravnih predpisov.

10. Pouk

Upravljavec obdeluje podatke s soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen v primerih, ki jih določa zakon, ko obdelava osebnih podatkov ne zahteva soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V skladu z 2. odst. 5. čl. ZVOP lahko upravljavec brez soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdeluje naslednje podatke:

a) če opravlja obdelavo, ki je potrebna za spoštovanje upravljavčevih zakonskih obveznosti
b) če je obdelava potrebna za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa za pogajanja o sklenitvi ali spremembi pogodbe, ki se odvijajo na predlog posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
c) če je to neobhodno potrebno za varstvo življenjsko pomembnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V tem primeru je treba brez nepotrebnega odlašanja pridobiti njegovo soglasje. Če soglasje ni dano, mora upravljavec prekiniti obdelavo in uničiti podatke,
d) če gre za upravičeno razkrite osebne podatke v skladu s posebnim pravnim predpisom. Vendar to ne vpliva na pravico do varstva zasebnega in osebnega življenja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
e) če je to potrebno za zaščito pravic in interesov upravljavca, prejemnika ali druge zadevne osebe, ki jih varuje pravo; vendar taka obdelava osebnih podatkov ne sme biti v nasprotju s pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do varstva njegovega zasebnega in osebnega življenja,
f) če posreduje osebne podatke o javni osebi, funkcionarju ali javnem uslužbencu, ki pričajo o njegovih javnih ali uradnih dejavnostih, o njegovem položaju ali delovnem mestu ali
g) če gre za obdelavo izključno za namene arhiviranja po posebnem zakonu.

Upravljavec poučuje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o njegovih pravicah iz 12. čl. in 21. čl. ZVOP s tem, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, s tem posreduje besedilo zadevnih pravnih standardov.

§ 12 Dostop posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do informacij

(1) Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaprosi za obdelavo svojih osebnih podatkov, je mu upravljalec dolžan predati to informacijo brez nepotrebnega odlašanja.
(2) Vsebina informacije je vedno sporočilo o
a) namenu obdelave osebnih podatkov,
b) osebnih podatkih, eventualno kategorijah osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, vključno z vsemi razpoložljivimi informacijami o njihovem viru,
c) naravi avtomatizirane obdelave v zvezi z njeno uporabo pri odločanju, če se na podlagi te obdelave izvajajo dejanja ali sprejemajo odločitve, katerih vsebina je poseg v pravice in legitimne interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
d) prejemniki, eventualno kategorije prejemnikov.
(3) Upravljavec ima pravico zahtevati za posredovanje informacije primerno plačilo, ki ne presega stroškov, potrebnih za posredovanje informacije.
(4) Upravljavčevo obveznost posredovanja informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je urejena v 12. čl., lahko izpolnjuje obdelovalec namesto upravljavca.

Zaščita pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki § 21

(1) Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki ugotovi ali meni, da upravljavec ali obdelovalec opravlja obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočni glede na namen njihove obdelave, lahko
a) zaprosi upravljavca ali obdelovalca za razlago,
b) zahteva od upravljavca ali obdelovalca odpravo tako nastalega stanja. Zlasti lahko gre za blokiranje, popravo, dopolnitev ali izbris osebnih podatkov.
(2) Če se zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po 1. odstavku spozna za upravičeno, odpravi upravljavec ali obdelovalec takoj napačno stanje.
(3) Če upravljavec ali obdelovalec ne ugodi zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po 1. odstavku, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico obrniti se neposredno na Urad.
4) Postopek po 1. odstavku ne izključuje, da se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obrne na Urad neposredno.
(5) Če je zaradi obdelave osebnih podatkov nastala posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, druga kot premoženjska škoda, se postopa pri uveljavljanju odškodnine zanjo po posebnem zakonu 22).
(6) Če je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve obveznosti, ki jih nalaga zakon, pri upravljavcu ali obdelovalcu, sta zanjo solidarno odgovorna.
(7) Upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja obvestiti prejemnika o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po 1. odstavku ter o blokiranju, popravi, dopolnitvi ali izbrisu osebnih podatkov. To ne velja, če je obveščanje prejemnika nemogoče ali bi zahtevalo nesorazmerno prizadevanje.

Za informacijo o tem, kakšne osebne podatke o določenem posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec obdeluje, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaprosi na naslovu sedeža upravljavca, po potrebi se lahko na spletni strani Urada za varstvo oseb. podatkov seznani s tem, kakšno obdelavo podatkov je upravljavec registriral.

Ta izjava je javno dostopna na upravljavčevi spletni strani.

V Brnu dne 17. 05. 2018.

Družba SINCLAIR Global Group s.r.o.