Pravila o privatnosti

Izjava u vezi obrade osobnih podataka u smislu zakona br. 101/2000 Zbirke čeških zakona, sukladno zadnjim izmjenama i dopunama (u daljem tekstu „ZZOP“) i informacije za subjekte podataka (u daljem tekstu „izjava“)

1. Upravitelj osobnih podataka

SINCLAIR Global Group s.r.o., adresa sjedišta Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, MB:15528383, društvo upisano u registru poslovnih subjekata Županijskog suda u Brnu, odjeljak C, registarski uložak 788, u svojstvu upravitelja podataka (u daljem tekstu „upravitelj podataka”) vas ovime obavještava, u smislu odredbe čl. 11. ZZOP-a, o obradi vaših osobnih podataka i o vašim pravima.

2. Svrha obrade osobnih podataka

a) svrhe u okviru privole subjekta podataka
b) pregovori o ugovornim odnosima
c) ispunjavanje i realizacija ugovora
d) pružanje podrške u prodaji robe, uključujući marketing
e) zaštita važnih interesa subjekta podataka
f) zaštita prava upravitelja podataka, primatelja podataka i drugih dotičnih osoba (na primjer naplata potraživanja upravitelja podataka)
g) zaštita imovine, sigurnost i zaštita zdravlja na radu, protupožarna zaštita
h) obvezno arhiviranje podataka i dokumenata u skladu sa zakonom
ch) ponuda poslovne suradnje ili usluga
i) kreiranje internih baza podataka, analiza, prognoza i statistika
j) ostavinske rasprave u skladu s važećim pravnim propisima
k) postupci selekcije kandidata za određeno radno mjesto
l) ispunjavanje zakonom propisanih obveza od strane upravitelja podataka
Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ukoliko nije drukčije utvrđeno važećim zakonskim propisom.

3. Kategorije subjekata podataka

a) kupci (klijenti) upravitelja podataka
b) zaposlenici i članovi upravitelja podataka
c) prijevoznici
d) davatelji usluga
e) posjetitelji i druge osobe u objektima upravitelja podataka snimane video nadzornim sustavom (kamerama u sklopu video nadzornog sustava)
f) druge osobe koje su u ugovornom odnosu s upraviteljem podataka
g) kandidati za zapošljavanje

4. Kategorije osobnih podataka koje su predmet obrade

a) adrese i identifikacijski podaci koji omogućuju jednoznačnu identifikaciju subjekta podataka (na primjer ime, prezime, akademska titula, JMBG, datum rođenja, adresa stanovanja, MB, PIB) te podaci koji omogućuju uspostavljanje kontakta sa subjektom podataka (podaci za kontakt - na primjer adresa subjekta, broj telefona, broj telefaksa, adresa elektroničke pošte i druge slične informacije)
b) opisni podaci (na primjer bankovna veza, slika snimljena pomoću video nadzornog sustava)
c) drugi podaci neophodni za ispunjavanje i realizaciju ugovora
d) podaci pruženi iznad okvira važećih zakona koji se obrađuju u okviru izdane privole subjekta podataka (obrada slika, upotreba osobnih podataka u svrhu daljeg razvoja i usavršavanja ljudskih resursa, kartoni deponiranih potpisa, preslici identifikacijske isprave u svrhu identifikacije učesnika poslovnih transakcija, mjenice i izjava o jamstvu koji sadrže osobne podatke,

5. Izvori osobnih podataka

a) podaci pribavljeni izravno od subjekata podataka
b) prodavatelji na veliko
c) distributeri
d) video nadzorni sustav
e) javno dostupni registri, liste podataka i evidencije (na primjer sudski registar, obrtnički registar, zemljišne knjige, javni telefonski imenik i sl.)
f) B2B portal, s2p.sinclair-solutions.com

6. Opseg obrade osobnih podataka

Osobni podaci se obrađuju u opsegu u kojem je predmetni subjekt iste pružio upravitelju podataka, i to u vezi s uspostavljanjem ugovornog ili drugog pravnog odnosa s upraviteljem odnosno osobni podaci koje je upravitelj prikupio na drugi način i koje obrađuje u skladu s važećim zakonskim propisima ili u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza upravitelja podataka.

7. Način obrade i zaštite osobnih podataka

Obradu osobnih podataka vrši upravitelj podataka. Obrada osobnih podataka obavlja se u poslovnicama upravitelja podataka, u njegovim podružnicama te u sjedištu upravitelja podataka. Obradu podataka vrše ovlašteni zaposlenici upravitelja ili obrađivač podataka. Za obradu podataka koristi se računalna oprema. Podaci u papirnatom obliku obrađuju se ručno uz poštivanje svih načela sigurnosti i zaštite podataka za upravljanje i obradu osobnih podataka. U svrhe ove zaštite upravitelj je poduzeo odgovarajuće tehničko-organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka, a posebno mjere za sprječavanje neovlaštenog ili slučajnog pristupa osobnim podacima, mjere za sprječavanje promjene, uništenja ili gubitka podataka, mjere za sprječavanje neovlaštenog prijenosa i neovlaštene obrade odnosno za sprječavanje zloupotrebe osobnih podataka. Svi subjekti kojima su ovi podaci pristupni, poštuju pravo subjekata podataka na zaštitu privatnosti i dužne su postupati u skladu s važećim zakonskim propisima u vezi zaštite osobnih podataka.

8. Kategorije primatelja osobnih podataka

a) prodavatelji na veliko (u skladu s važećim ugovorima)
b) financijske ustanove
c) javne ustanove
d) obrađivač podataka
e) ugovorni partneri koji organiziraju postupke selekcije kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta
f) tijela državne uprave i druge institucije u okviru ispunjavanja zakonom propisanih obveza u skladu s važećim zakonskim propisima
g) eventualno drugi primatelji podataka – na temelju privole subjekta podataka (na primjer prosljeđivanje osobnih podataka u inozemstvo – države članice EU)

9. Vremenski period obrade osobnih podataka

U skladu s rokovima specificiranim važećim ugovorima, u spisima i pravilniku za likvidaciju podataka upravitelja podataka odnosno drugim važećim pravnim propisima. Radi se o vremenskim periodima koji su neophodni za ispunjavanje prava i obveza koje proizlaze iz obvezno-pravnih odnosa i drugih zakonskih propisa.

10. Informacije

Upravitelj podataka obrađuje osobne podatke uz privolu subjekta podataka, osim zakonom utvrđenih slučajeva kada obrada osobnih podataka ne zahtijeva privolu subjekta podataka. U skladu s odredbom čl. 5. st. 2. ZZOP-a, upravitelj podataka može bez privole subjekta podataka obrađivati podatke u sljedećim slučajevima:

a) ako je obrada podataka od strane upravitelja neophodna za ispunjavanje njegovih obaveza u skladu sa zakonom,
b) ako je obrada podataka od strane upravitelja neophodna za ispunjavanje ugovora ukoliko je druga ugovorna strana subjekt podataka, ili ako upravitelj obrađuje podatke u svrhu sklapanja ugovora ili u svrhu izmjene ugovora prema prijedlogu subjekta podataka,
c) ako je obrada podataka neophodna u svrhu zaštite vrlo važnih interesa subjekta podataka. U takvom slučaju je neophodno bez odgode pribaviti privolu subjekta podataka. Ako subjekt podataka ne izda svoju privolu, upravitelj je dužan prekinuti obradu podataka i iste obrisati,
d) ako se radi o osobnim podacima koji su opravdano objavljeni u skladu s posebnim zakonskim propisom - međutim, ovime se ne dira u pravo subjekta podataka na zaštitu njegove privatnosti i osobnog života.
e) ako je to neophodno za zaštitu prava i zakonom zaštićenih interesa upravitelja podataka, primatelja odnosno druge dotične osobe; međutim, takva obrada osobnih podataka ne smije biti protivna pravu subjekta podataka na zaštitu njegove privatnosti i osobnog života,
f) ako se radi o pružanju osobnih podataka o javnoj osobi, dužnosniku ili službeniku tijela javne uprave koji sadrže informacije o njegovoj javnoj ili službenoj djelatnosti, o njegovoj službenoj dužnosti ili funkciji, ili
g) ako se radi o obradi podataka isključivo u svrhe arhiviranja podataka u smislu posebnog zakona.

Upravitelj pruža subjektu podataka informacije o njegovim pravima utvrđenim članom 12. i 21. ZZOP-a u obliku teksta pravnih normi.

§ 12 Pristup subjekta podataka informacijama

(1) Ako subjekt podataka zatraži informaciju o obradi svojih osobnih podataka, upravitelj podataka je dužan bez nepotrebne odgode udovoljiti njegovom zahtjevu.
(2) Informacija mora sadržavati:
a) obrazloženje svrhe obrade osobnih podataka,
b) informaciju o podacima odnosno kategorijama osobnih podataka koji su predmet obrade, uključujući sve dostupne informacije o izvoru ovih podataka,
c) informacije u vezi automatizirane obrade i njene upotrebe za odlučivanje, ako se na temelju obrade podataka poduzimaju radnje ili donose odluke koje utječu na prava i opravdane interese subjekta podataka,
d) informacije o primateljima odnosno kategorijama primatelja.
(3) za pružanje informacija, upravitelj ima pravo na razumnu naknadu čiji iznos nije veći od troškova pružanje predmetnih informacija.
(4) obavezu upravitelja podataka pružiti informacije subjektu podataka u smislu čl. 12. može (umjesto upravitelja podataka) ispuniti obrađivač.

Zaštita prava subjekata podataka § 21

(1) Svi subjekti podataka koji utvrde ili smatraju da upravitelj podataka ili obrađivač podataka obrađuju njegove osobne podatke protivno načelima zaštite privatnosti i osobnog života subjekta podataka ili protivno zakonu, a posebno ako prikupljeni osobni podaci nisu točni s obzirom na svrhu njihove obrade, mogu
a) zatražiti objašnjenje od upravitelja ili obrađivača,
b) zatražiti od upravitelja podataka ili obrađivača da otklone utvrđene nedostatke. Posebno se može raditi o blokiranju, ispravci, dopuni ili brisanju osobnih podataka.
(2) Ako upravitelj ili obrađivač podataka nađu zahtjev subjekta podataka iz st. 1. opravdanim, isti će bez odgode ukloniti utvrđene nedostatke.
(3) Ukoliko upravitelj ili obrađivač podataka ne udovolje zahtjevu subjekta podataka iz st. 1., subjekt podataka ima pravo obratiti se izravno nadležnom Tijelu.
(4) Postupak u skladu sa st. 1. ne isključuje pravo subjekta obratiti izravno nadležnom Tijelu.
(5) Ukoliko je uslijed obrade osobnih podataka subjekta podataka nastala druga nego materijalna šteta, pravo će biti ostvareno u skladu s posebnim zakonom 22)
(6) Ukoliko prilikom obrade osobnih podataka dođe do povrede obveza upravitelja ili obrađivača podataka u smislu zakona, isti odgovaraju za povrede obaveza solidarno i pojedinačno.
(7) upravitelj je dužan bez nepotrebne odgode obavijestiti primatelja o zahtjevu subjekta podataka prema st. 1., o blokiranju, ispravci, dopuni ili brisanju osobnih podataka. To ne važi u slučaju da obavještenje primatelja nije bilo moguće ili ako bi saopćenje zahtijevalo neprimjeren napor.

Informaciju o tome koje osobne podatke o konkretnom subjektu podataka upravitelj obrađuje, subjekt podataka može zatražiti na adresi sjedišta upravitelja podataka, odnosno može na web mjestu Nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka provjeriti za koju vrstu obrade podataka je upravitelj registriran.

Ova izjava je javno dostupna na web mjestu upravitelja podataka.

U Brnu dana 17.05.2018.

SINCLAIR Global Group s.r.o.